Bojdek-Chomez - Die Verbrennung des Gesäuerten

Bojdek-chomez {bojdek-chómes sajn ojssuchn un ojsramen dem chomes far péjsech, bojdek sajn: untersuchn, batrachtn, [iwrith: b(e)dikat chamés], חמץ der [chomes] gesajerz, sojers, a shpajs oder a getrenk wos anthalt melshtofn un is dariber farwert um pejsech.}